ภูทอง, ., ปานโรจน์, ., & ชงเชื้อ, . 2020 Dec 29. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการแบ่งปันความรู้และความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลคอมเมิร์ซ: การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างด้วยเทคนิควิธีกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน|FACTORS INFLUENCING KNOWLEDGE SHARING BEHAVIOR AND CONSUMERS’ PURC. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. [Online] 7:2