ภูทอง, ธาดาธิเบศร์, ธิดาทิพย์ ปานโรจน์, & กันติทัต ชงเชื้อ. " ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการแบ่งปันความรู้และความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลคอมเมิร์ซ: การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างด้วยเทคนิควิธีกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน|FACTORS INFLUENCING KNOWLEDGE SHARING BEHAVIOR AND CONSUMERS’ PURC." วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [Online], 7.2 (2020): 70-87. Web. 20 Jun. 2021