พิทยาภินันท์, ปุรวิชญ์; สัตย์ซื่อ, พลากร. แนวทางการจัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยในจังหวัดสตูล|TRAINING GUIDELINES FOR OIL PALM SMALLHOLDERS IN SATUN PROVINCE. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 30-52, june 2021. ISSN 2697-3766. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/4475>. Date accessed: 27 sep. 2021.