พิทยาภินันท์, ., & สัตย์ซื่อ, . (2021). แนวทางการจัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยในจังหวัดสตูล|TRAINING GUIDELINES FOR OIL PALM SMALLHOLDERS IN SATUN PROVINCE. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 8(1), 30-52. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/4475