พิทยาภินันท์, ปุรวิชญ์, & พลากร สัตย์ซื่อ. " แนวทางการจัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยในจังหวัดสตูล|TRAINING GUIDELINES FOR OIL PALM SMALLHOLDERS IN SATUN PROVINCE." วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [Online], 8.1 (2021): 30-52. Web. 27 Sep. 2021