พิทยาภินันท์, ปุรวิชญ์, AND สัตย์ซื่อ, พลากร. " แนวทางการจัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยในจังหวัดสตูล|TRAINING GUIDELINES FOR OIL PALM SMALLHOLDERS IN SATUN PROVINCE" วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [Online], Volume 8 Number 1 (28 June 2021)