ชัยเสนา, ยุพาภรณ์; พุทธัสสะ, อนันตพร; วิโรจน์รัตน์, ฉัตรรัชดา. การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า บ้านกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 9, n. 1, p. 50-65, june 2022. ISSN 2697-3766. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/4984>. Date accessed: 28 jan. 2023.