ชัยเสนา, ., พุทธัสสะ, ., & วิโรจน์รัตน์, . (2022). การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า บ้านกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 9(1), 50-65. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/4984