ชัยเสนา, ยุพาภรณ์, อนันตพร พุทธัสสะ, & ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์. " การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า บ้านกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์." วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [Online], 9.1 (2565): 50-65. Web. 28 Jan. 2023