ชัยเสนา, ยุพาภรณ์, พุทธัสสะ, อนันตพร, AND วิโรจน์รัตน์, ฉัตรรัชดา. " การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า บ้านกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์" วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [Online], Volume 9 Number 1 (29 June 2022)