แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพอุทยานเชิงประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) อย่างมีประสิทธิภาพ|A GUIDELINE FOR EFFECTTIVE CONSERVATION AND DEVELOPMENT OF PHRA NAKHON KHIRI PARK (KHAO WANG)

Main Article Content

เขวิกา สุขเอี่ยม สุดสันต์ สุทธิพิศาล

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจาการท่องเที่ยวภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) และพัฒนาศักยภาพ เพื่อนำไปสู่การส่งเสริม พัฒนา และการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน โดยระเบียบวิธีการดำเนินวิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเริ่มจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การลงพื้นที่จริงและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการอนุรักษ์อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี คือ การจัดรูปแบบของงานให้มีความโดดเด่น ไม่ซ้ำซากจำเจ ซึ่งการจัดรูปแบบงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของพระราชวัง ไม่ใช่เป็นแค่เพียงงานวัดที่เห็นได้ทั่วไปจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ แต่ต้องส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมเดิมพร้อมกับการให้ชาวบ้านในชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจในการดำเนินงานก็เป็นเรื่องที่สำคัญ นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวทิ้งขยะให้ถูกต้องและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้วัสดุจากธรรมชาติเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย และการพัฒนาศักยภาพของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ควรมุ่งเน้นให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงความสะอาดของโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอ 

Article Details

How to Cite
สุขเอี่ยม, เขวิกา; สุทธิพิศาล, สุดสันต์. แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพอุทยานเชิงประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) อย่างมีประสิทธิภาพ|A GUIDELINE FOR EFFECTTIVE CONSERVATION AND DEVELOPMENT OF PHRA NAKHON KHIRI PARK (KHAO WANG). วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 83-93, june 2021. ISSN 2697-3766. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/4490>. Date accessed: 25 july 2021.
Section
บทความวิจัย