สมรรถนะของนักบัญชีในยุคดิจิทัล: ทักษะการปรับตัวในโลกที่เปลี่ยนแปลง|THE DIGITAL ACCOUNTANTS’ COMPETENCY: ADAPTIVE SKILLS IN A TRANSFORMED WORLD

Main Article Content

ประสุตา นาดี ธุวพร โคนพันธ์ กมลลักษณ์ มาตราช ทัศนัย นาทัน ตวัน ทัศนบรรลือ ปานชีวา กุลีสูงเนิน ศุภาพิชญ์ ตรงวัฒนาวุฒิ บุษยมาส เทียนกระจ่าง พรพิมล หว่างพัฒน์ ศุภกัญญา ภูทองกิ่ง

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับทักษะการปรับตัวของนักบัญชีในยุคดิจิทัล และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการปรับตัวของนักบัญชีกับสมรรถนะของนักบัญชีในยุคดิจิทัล ซึ่งทักษะการปรับตัวของนักบัญชีในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านการเป็นคู่คิดผู้บริหาร ทักษะด้านการบริหารจัดการอารมณ์และความคิด และทักษะด้านการเรียนรู้เชิงพลวัต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีในประเทศไทย จำนวน 400 คน ใช้วิธีการคัดเลือกแบบสะดวก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลจากการศึกษา พบว่า นักบัญชีให้ความสำคัญกับทักษะการปรับตัวในยุคดิจิทัลอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยให้ความสำคัญกับทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ทักษะด้านการเป็นคู่คิดผู้บริหาร ทักษะด้านการเรียนรู้เชิงพลวัต และทักษะด้านการบริหารจัดการอารมณ์และความคิด และพบว่าทักษะการปรับตัวทั้ง 4 ด้านมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับสมรรถนะของนักบัญชีในยุคดิจิทัล โดยทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์สูงที่สุด (β = 0.454, p < 0.01) รองลงมาคือ ทักษะการเป็นคู่คิดผู้บริหาร (β = 0.398, p < 0.01) ทักษะการเรียนรู้เชิงพลวัต (β = 0.356, p < 0.01) และทักษะการบริหารจัดการอารมณ์และความคิด (β = 0.290, p < 0.01) ตามลำดับ ผลการศึกษานี้สามารถใช้เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบัญชีขององค์กรวิชาชีพและสถาบันการศึกษาได้ในปัจจุบันและอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
นาดี, ประสุตา et al. สมรรถนะของนักบัญชีในยุคดิจิทัล: ทักษะการปรับตัวในโลกที่เปลี่ยนแปลง|THE DIGITAL ACCOUNTANTS’ COMPETENCY: ADAPTIVE SKILLS IN A TRANSFORMED WORLD. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 8, n. 2, p. 19-32, dec. 2021. ISSN 2697-3766. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/4746>. Date accessed: 28 may 2022.
Section
บทความวิจัย