ผลกระทบของการประยุกต์ใช้ข้อมูลการบัญชีบริหารเชิงรุกที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดนครพนม

Main Article Content

นิตยา โพธิ์ศรีจันทร์ ศิริวรรณ เพชรไพร

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบผลกระทบของการประยุกต์ใช้ข้อมูลการบัญชีบริหารเชิงรุกที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนครพนม งานวิจัยนี้มุ่งเน้นที่การประยุกต์ ใช้ข้อมูลการบัญชีบริหารเชิงรุกเกี่ยวกับความสามารถของกิจการในการการนำข้อมูลทางการบัญชีมามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงาน เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินงานต่างๆ ตามระบบ และบรรลุเป้าหมาย งานวิจัยนี้ได้นำเสนอ 4 มิติใหม่ของการประยุกต์ใช้ข้อมูลการบัญชีบริหารเชิงรุก ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์กร ด้านการควบคุม และด้านการตัดสินใจ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนครพนม ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีผู้ตอบกลับจำนวน 89 ราย อัตราการตอบแบบสอบถามคือ 65.93% ผลของการวิเคราะห์การถดถอย แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้ข้อมูลการบัญชีบริหารเชิงรุก ด้านการควบคุมและด้านการตัดสินใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญกับประสิทธิภาพการดำเนินงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
โพธิ์ศรีจันทร์, นิตยา; เพชรไพร, ศิริวรรณ. ผลกระทบของการประยุกต์ใช้ข้อมูลการบัญชีบริหารเชิงรุกที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดนครพนม. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 9, n. 1, p. 19-30, june 2022. ISSN 2697-3766. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/4980>. Date accessed: 29 nov. 2022.
Section
บทความวิจัย