Return to Article Details รูปแบบการออกกำลังกายผ่านสื่อสังคมออนไลน์และความสามารถ ในการออกกําลังกายด้วยตนเองของผู้สูงอายุ Download Download PDF