Return to Article Details อิทธิพลของภูมิทัศน์บริการที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำของลูกค้าร้านกาแฟ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา|INFLUENCE OF SERVICESCAPE ON THE RECURRENCE OF CAFÉ CUSTOMERS IN MUEANG DISTRICT, NAKHON RATCHASIMA PROVINCE Download Download PDF