Return to Article Details การเปรียบเทียบลักษณะพฤติกรรมของผู้บริหารในการบิดเบือนข้อมูลทางบัญชีของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่ถูกและไม่ถูกสำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไขงบการเงินและตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ|A COMPARISON OF BEHAVIOURAL CHARACTERISTICS OF EXECUTIVES IN ACCOUNTING DISINFORMATION Download Download PDF