Return to Article Details การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการอาหารพื้นบ้าน (ข้าวสตู) ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา|A CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF MARKETING MIX FACTORS FOR LOCAL FOOD ENTREPRENEURS OF RICE STEW, KHAO Download Download PDF