Return to Article Details องค์ประกอบการออกแบบตกแต่งภายในที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจโรงแรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวเจเนอเรชันแซด กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรม ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร|INTERIOR DESIGN ELEMENTS INFLUENCING THE DECISION TO USE A HOTEL BUSINESS AMONG GEN Download Download PDF