(1)
Ubuabon, P.; Feongkeaw, C. The The Relationship Between Perceived Workload and Job Burnout of the Ground Service Staff at Suvarnabhumi Airport: ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาระงานกับความเหนื่อยหน่ายในการทํางานของพนักงานต้อนรับภาคพื้นประจําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. JMSKU 2022, 1, 1-18.