[1]
P. Ubuabon และ C. Feongkeaw, “The The Relationship between Perceived Workload and Job Burnout of the Ground Service staff at Suvarnabhumi Airport: ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาระงานกับความเหนื่อยหน่ายในการทํางานของพนักงานต้อนรับภาคพื้นประจําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”, JMSKU, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 1–18, ธ.ค. 2022.