อินทชิต, ธนวัต; พิมพาพร, พรพล; ประชากุล, วิมลมาศ. ผลของการงีบหลับกลางวันและช่วงเวลาของวันต่อสมรรถภาพด้านแอนแอโรบิค และความใส่ใจภายหลังภาวะอดนอน | Effect of Daytime Nap and Time of Day on Anaerobic Performance and Attentional Capacities after Sleep Deprivation. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 11, n. 1, p. 39-49, apr. 2022. ISSN 2286-6558. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jstku/article/view/4837>. Date accessed: 28 june 2022.