อินทชิต, ., พิมพาพร, ., & ประชากุล, . (2022). ผลของการงีบหลับกลางวันและช่วงเวลาของวันต่อสมรรถภาพด้านแอนแอโรบิค และความใส่ใจภายหลังภาวะอดนอน | Effect of Daytime Nap and Time of Day on Anaerobic Performance and Attentional Capacities after Sleep Deprivation. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 11(1), 39-49. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jstku/article/view/4837