อินทชิต, ธนวัต, พรพล พิมพาพร, & วิมลมาศ ประชากุล. " ผลของการงีบหลับกลางวันและช่วงเวลาของวันต่อสมรรถภาพด้านแอนแอโรบิค และความใส่ใจภายหลังภาวะอดนอน | Effect of Daytime Nap and Time of Day on Anaerobic Performance and Attentional Capacities after Sleep Deprivation." วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [Online], 11.1 (2022): 39-49. Web. 28 Jun. 2022