ขาวมี, ขวัญตา; แซ่เตียว, วสิทธิ์; อ่อนทอง, จำเป็น. ผลของเศษซากพืชร่วมยางพาราต่อการปลดปล่อยฟอสฟอรัสในดิน. วารสารดินและปุ๋ย, [S.l.], v. 42, n. 1, p. 16-27, june 2021. ISSN 0857-2399. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/tjsf/article/view/4340>. Date accessed: 25 july 2021.