ขาวมี, ., แซ่เตียว, ., & อ่อนทอง, . (2021). ผลของเศษซากพืชร่วมยางพาราต่อการปลดปล่อยฟอสฟอรัสในดิน. วารสารดินและปุ๋ย, 42(1), 16-27. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/tjsf/article/view/4340