ขาวมี, ., แซ่เตียว, ., & อ่อนทอง, . 2021 Jun 1. ผลของเศษซากพืชร่วมยางพาราต่อการปลดปล่อยฟอสฟอรัสในดิน. วารสารดินและปุ๋ย. [Online] 42:1