ขาวมี, ขวัญตา, วสิทธิ์ แซ่เตียว, & จำเป็น อ่อนทอง. " ผลของเศษซากพืชร่วมยางพาราต่อการปลดปล่อยฟอสฟอรัสในดิน." วารสารดินและปุ๋ย [Online], 42.1 (2563): 16-27. Web. 25 Jul. 2021