ขาวมี, ขวัญตา, แซ่เตียว, วสิทธิ์, AND อ่อนทอง, จำเป็น. " ผลของเศษซากพืชร่วมยางพาราต่อการปลดปล่อยฟอสฟอรัสในดิน" วารสารดินและปุ๋ย [Online], Volume 42 Number 1 (1 June 2021)