วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                                          Journal of Science and Technology Kasetsart University

เจ้าของ

 

Owner:

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Kasetsart University  Kamphaeng Saen campus

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

 

Editor in Chief:

 

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์

 

Prof.Dr.Peerasak Srinives

Kasetsart University 

ศ.ดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม 

 

Prof.Dr.Supat Attathom

Kasetsart University  KPS.

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

 

Assistant editor:

 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

Assistant to the President for Education and International Affairs Kamphaeng Saen Campus

Kasetsart University  KPS.

รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

 

Acting Director Division of Research Administration and Academic Service

Kasetsart University  KPS.

กองบรรณาธิการ

 

Editorial Board:

 

บรรณาธิการสาขาพืชศาสตร์ 

Editor of Plant Sciences :

 

รศ.ดร.เรวัต  เลิศฤทัยโยธิน

ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Assoc.Prof.Dr.Rewat Lersrutaiyotin

Kasetsart University  KPS.

ผศ.ดร.ชัยณรงค์  รัตนกรีฑากุล                                        

ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Asst.Prof.Dr.Chainarong Rattanakreetakul

Kasetsart University  KPS.

ดร.รงรอง  หอมหวล                                

ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Dr.Rongrong Homhual

Kasetsart University  KPS.

ดร.ปาริชาติ เบรินส์            

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Dr.Parichart Burns

Ministry of Science and Technology

ดร.รุ่งนภา  ก่อประดิษฐ์สกุล

 

Dr.Roongnapa Korpraditskul

Kasetsart University  KPS.

บรรณาธิการสาขาสัตวศาสตร์

Editor of Animal Sciences :

 

รศ.ดร.ศศิธร  นาคทอง                             

ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Assoc.Prof.Dr. Sasithorn Nakthong

Kasetsart University  KPS.

ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์                      

ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Asst.Prof.Dr. Sirinporn Sindhuvanich

Kasetsart University  KPS.

ผศ.ดร.ยุวเรศ  เรืองพานิช

ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Asst.Prof.Dr. Yuwares Ruangpanit

Kasetsart University  KPS.

ผศ.ดร.สุเจตน์  ชื่นชม

ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Asst.Prof.Dr. Sujate Chaunchom

Kasetsart University  KPS.

รศ.ดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Assoc Prof.Dr. Voravit Siripholvat

Panyapiwat Institute of Management

บรรณาธิการสาขาวิศวกรรมศาสตร์

Editor of Engineering :

 

รศ.ดร.อนุพันธ์  เทอดวงศ์วรกุล                   

ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Assoc.Prof.Dr. Anupun Terdwongworakul

Kasetsart University  KPS.

รศ.ดร.ปานมนัส  ศิริสมบูรณ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง               ลาดกระบัง

Assoc.Prof.Dr. Panmanas Sirisomboon

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

บรรณาธิการสาขาสัตวแพทยศาสตร์

Editor of Veterinary Medicine :

รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย  ภิญโญภูมิมินทร์

ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Assoc.Prof.Dr. Anuchai Pinyopummin

Kasetsart University  KPS.

ผศ.ดร.สุนทรี  เพ็ชรดี

ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Asst. Prof. Dr. Waraphon Phimpraphi

Kasetsart University  KPS.

ผศ.ดร.สุเจตน์  ชื่นชม

ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Asst. Prof. Dr. Sujate Chaunchom

Kasetsart University  KPS.

บรรณาธิการสาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Editor of Sciences and Health Sciences :

ผศ.ดร.วีรมลล์  ไวลิขิต

ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Asst. Prof. Dr. Veeramol Vailikhit

Kasetsart University  KPS.

ผศ.ดร.บุญเดช  เบิกฟ้า

ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Asst. Prof. Dr. Bundet Boekfa

Kasetsart University  KPS.

อ.ดร.ธนา  ไม้หอม

ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Dr.Thana Maihom

Kasetsart University  KPS.

ศ.ดร.สุภา  หารหนองบัว

ม.เกษตรศาสตร์

Prof. Dr. Supa Hannongbua

Kasetsart University 

ศ.ดร.สุภาวดี  นาเมืองรักษ์

ม.เกษตรศาสตร์

Prof. Dr. Supawadee namungrak

Kasetsart University 

ผศ.ดร.สิริพร  ศศิมณฑลกุล

ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Asst. Prof. Dr. Siriporn Sasimontonkul

Kasetsart University  KPS.

ผศ.ดร.ราตรี  เรืองไทย                                                  

ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Asst. Prof. Dr. Ratree Ruangthai

Kasetsart University  KPS.

ผศ.ดร.นพ.ภาสกร  วัธนธาดา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Asst. Prof. Dr. Pasakorn Watanatada

Chulalongkorn University

บรรณาธิการด้านภาษา

 

Manager :

 

ศ.ดร.วิชัย ศรีคำ

 

Prof. Dr. Wichai Sikam

 

ผศ.ประไพศรี วิเศษสุขพงษ์

 

Assoc. Prof. Prapaisri Wisatesukpong

 

ผู้จัดการ

 

Manager :

 

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ   

 

Acting Director Division of Research Administration and Academic Service

Kasetsart University  KPS.

ผู้ช่วยผู้จัดการ

 

Assistant Manager :

 

รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารการวิจัย

 

Acting Supervisor of Research Administration

Kasetsart University  KPS.

นางสุณี  โสดา

 

Ms.Sunee Soda

Kasetsart University  KPS.

นายภานุวัฒน์ ปัญจเมธี

 

Mr.Panuwat Panjamatee

Kasetsart University  KPS.

สำนักงาน

 

Office :

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์: 034 341549  โทรสาร: 034 341548

Kasetsart University  kamphaeng saen campus

1 Moo 6 Malaiman Road, Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom 73140

Phone: 034 341549  Fax: 034 341548