การเปรียบเทียบการแสดงออกของยีน JcGGPPS และยีน JcCS ในเมล็ดสบู่ดำที่อายุต่างๆ ในพันธุ์ที่มีปริมาณสารฟอร์บอลเอสเทอร์สูงและพันธุ์ที่มีปริมาณสารต่ำ Comparison of JcGGPPSand JcCSGene Expression in Various Seed Ages of High and Low Phorbol Esters Content Cultivars

Main Article Content

สกุลรัตน์ สุวรรณโณ พรศิริ เลี้ยงสกุล สนธิชัย จันทร์เปรม

Abstract

            สบู่ดำเป็นพืชน้ำมันที่มีศักยภาพสูงในการผลิตเพื่อใช้เป็นน้ำมันไบโอดีเซลเมล็ดของสบู่ดำมีน้ำมันเป็น องค์ประกอบร้อยละ 40-60 อย่างไรก็ตามน้ำมันสบู่ดำที่บีบจากเมล็ดจะมีสารพิษคือสารฟอร์บอลเอสเทอร์ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุและเปรียบเทียบการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารฟอร์บอลเอสเทอร์ คือ geranylgeranyl diphosphate synthase (GGPPS) และ casbene synthase (CS) ในเมล็ดสบู่ดำที่อายุต่างๆ ในพันธุ์ที่มีปริมาณสารฟอร์บอลเอสเทอร์สูงและพันธุ์ที่มีปริมาณสารต่ำ โดยใช้เทคนิค real-time PCR ผลการโคลนบางส่วนของยีน GGPPS และยีน CS พบแถบดีเอ็นเอขนาด 592 คู่เบส และ1,092 คู่เบส เรียกชื่อยีนนี้ว่า JcGGPPS และ JcCS ตามลำดับ จากนั้นศึกษาระดับการแสดงออกของยีนโดยใช้เทคนิค real-time PCR พบว่า การแสดงออกของยีน JcGGPPS ในเมล็ดสบู่ดำพันธุ์โคราชและพันธุ์เม็กซิโกมีระดับสูงสุดที่อายุ 20 วันหลังการผสมเกสร ส่วนยีน JcCS มีระดับการแสดงออกสูงสุดที่เมล็ดอายุ 40 วันหลังการผสมเกสร และเมื่อเปรียบเทียบการ
แสดงออกของยีนทั้งสองในเมล็ดที่อายุต่างๆ ระหว่างสองพันธุ์ พบว่า พันธุ์โคราชมีระดับการแสดงของยีน JcGGPPS และ JcCSมากกว่าพันธุ์เม็กซิโก6-36 เท่า และ 1.5-2,600 เท่า ตามลำดับถ้าระดับการแสดงออกของยีนทั้งสองมีความสัมพันธ์กับปริมาณสารฟอร์บอลเอสเทอร์ในเมล็ดจริง ก็จะสามารถใช้เป็นดัชนีอย่างง่ายที่ใช้คัดเลือกสบู่ดำที่มีปริมาณสารฟอร์บอลเอสเทอร์ในเมล็ดต่ำได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สุวรรณโณ, สกุลรัตน์; เลี้ยงสกุล, พรศิริ; จันทร์เปรม, สนธิชัย. การเปรียบเทียบการแสดงออกของยีน JcGGPPS และยีน JcCS ในเมล็ดสบู่ดำที่อายุต่างๆ ในพันธุ์ที่มีปริมาณสารฟอร์บอลเอสเทอร์สูงและพันธุ์ที่มีปริมาณสารต่ำ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 8, n. 3, p. 1-12, dec. 2019. ISSN 2286-6558. Available at: <http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jstku/article/view/3498>. Date accessed: 09 july 2020.
Section
สาขาพืชศาสตร์ (Plant Sciences Articles)