การใช้ประโยชน์กากตะกอนจากศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ต่อการเจริญเติบโตและการเพิ่มมวลชีวภาพของกระถินเทพาที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน Utilization of Activated Sludge Cake from Central Waste Water Treatment of Saha Group Industrial Park on Growth and Increasing Biomass of Kra Thin Saba (Acacia mangium Willd.)Planted in Kamphaeng Saen Soil Series

Main Article Content

อนุรักษ์ ภู่ระหงษ์ ชัยสิทธิ์ ทองจู ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย กนกกร สินมา สิรินภา โอภาส เกวลิน ศรีจันทร์ อัญธิชา พรมเมืองคุก สุชาดา กรุณา ศิริสุดา บุตรเพชร จีรนันท์ นิติเศรษฐ์ ธรรมธวัช แสงงาม ธีรยุทธ คล้ำชื่น

Abstract

         ศึกษาผลการใช้ประโยชน์กากตะกอนจากศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำหรับการเจริญเติบโตและการเพิ่มมวลชีวภาพของกระถินเทพาที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD ทำซ้ำจำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วยตำรับทดลอง 10 ตำรับทดลอง ผลการศึกษา พบว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์สูตร B อัตรา 500 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์สูตร B อัตรา 500 กก./ไร่ มีผลให้ความสูงต้น เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น ค่าความเขียวของใบ มวลชีวภาพสดส่วนต้น และมวลชีวภาพสดรวมของกระถินเทพามากที่สุด ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์สูตร B อัตรา 1,000 กก./ไร่ และการใส่ปุ๋ยอินทรีย์สูตร D อัตรา 500 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์สูตร D อัตรา 500 กก./ไร่ นอกจากนี้ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์สูตร B อัตรา 500 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์สูตร B อัตรา 500 กก./ไร่ มีผลให้มวลชีวภาพแห้งส่วนต้นและมวลชีวภาพแห้งรวมของกระถินเทพามากที่สุด ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์สูตร B อัตรา 1,000 กก./ไร่

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ภู่ระหงษ์, อนุรักษ์ et al. การใช้ประโยชน์กากตะกอนจากศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ต่อการเจริญเติบโตและการเพิ่มมวลชีวภาพของกระถินเทพาที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 8, n. 3, p. 13-26, dec. 2019. ISSN 2286-6558. Available at: <http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jstku/article/view/3499>. Date accessed: 09 july 2020.
Section
สาขาพืชศาสตร์ (Plant Sciences Articles)