ผลของระยะเวลาในการขนส่งกิ่งปักชำมะกรูดล้างรากต่อการตั้งตัวหลังการย้ายปลูก | Effect of Shipping Duration of Kaffir Lime Bare-root Cuttings on their Establishment after Transplanting

Main Article Content

อรทัย กาเมือง สุขวัตฒน์ ทองเหลี่ยว สามารถ เศรษฐวิทยา กฤษณา กฤษณพุกต์ ลพ ภวภูตานนท์

Abstract

            ศึกษาผลของการขนส่งกิ่งปักชำมะกรูดล้างรากทางพัสดุไปรษณีย์เป็นระยะเวลา 2 3 และ 4 วันต่อการตั้งตัวหลังการย้ายปลูก โดยหุ้มกิ่งปักชำที่ผ่านการล้างวัสดุปักชำออกจากรากจนหมดด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ชื้น และถุงพลาสติก 20 กิ่ง/ห่อ แล้วบรรจุลงในกล่องพัสดุไปรษณีย์กระดาษขนาด 24 x 40 x 17 ซม. จำลองสภาพขนส่งกล่องพัสดุทางรถยนต์จากสวนมายังที่หมายและวางกล่องพัสดุในที่ร่ม ไม่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ตามระยะเวลาที่กำหนด จึงทำการย้ายปลูก เปรียบเทียบกับกิ่งปักชำชุดควบคุมที่ไม่ได้ล้างวัสดุปักชำออกจากราก ที่ย้ายปลูกทันทีเมื่อขนส่งถึงที่หมายภายในวันเดียวกัน พบว่ากิ่งปักชำล้างรากมีน้ำหนักต่อหน่วยน้อยกว่ากิ่งปักชำชุดควบคุมถึง 50 เท่า หลังการย้ายปลูก 8 สัปดาห์พบว่า กิ่งปักชำชุดควบคุมทั้งหมดรอดตาย และมีการผลิใบใหม่  กิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมีความยาว 9.5 ซม. มีจำนวนใบใหม่ 12.6 ใบ/ต้น มีค่าความเขียวใบ 55.3 SPAD unit น้ำหนักแห้งของส่วนเหนือดินและส่วนรากเท่ากับ 14.4 และ 1.6 ก. และมีอัตราส่วนรากต่อยอดเท่ากับ 0.12 ส่วนกิ่งปักชำล้างรากที่ผ่านการขนส่งเป็นเวลาแตกต่างกัน มีจำนวนต้นรอดตาย 95 – 100% และ 80 – 90% ของต้นที่รอดตายตั้งตัวได้และมีการผลิยอดใหม่ กิ่งใหม่มีความยาว 8.0 – 9.0 ซม. มีจำนวนใบใหม่ 6.9 – 8.5 ใบ/ต้น มีค่าความเขียวใบระหว่าง 50.5 – 68.2 SPAD Unit น้ำหนักแห้งของส่วนเหนือดิน และส่วนรากเท่ากับ 6.8 – 9.9 ก. และ 0.8 – 1.4 ก. และมีอัตราส่วนรากต่อยอดระหว่าง 0.13 – 0.14 การขนส่งกิ่งปักชำมะกรูดล้างรากทางพัสดุไปรษณีย์ภายใน 2 วัน มีผลกระทบน้อยต่อการรอดตายและการตั้งตัวหลังย้ายปลูกเมื่อเปรียบเทียบกับกิ่งปักชำในชุดควบคุม  ระยะเวลาขนส่งที่นานขึ้นทำให้มีการผลิยอดใหม่ช้าและการเติบโตโดยรวมช้าลงหลังการย้ายปลูก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
กาเมือง, อรทัย et al. ผลของระยะเวลาในการขนส่งกิ่งปักชำมะกรูดล้างรากต่อการตั้งตัวหลังการย้ายปลูก | Effect of Shipping Duration of Kaffir Lime Bare-root Cuttings on their Establishment after Transplanting. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 8, n. 3, p. 40-49, dec. 2019. ISSN 2286-6558. Available at: <http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jstku/article/view/3501>. Date accessed: 09 july 2020.
Section
สาขาพืชศาสตร์ (Plant Sciences Articles)