เครื่องบดชนิดสองลูกกลิ้งสำหรับลดขนาดถ่านกะลามะพร้าวและเศษไม้ยูคาลิปตัส | Double Roller Crusher for Size Reduction of Coconut Shell Charcoals and Eucalyptus Chips

Main Article Content

สุกฤตา จำรัสศรี สิริกาญจน์ ผลจันทร์ คณิต มานะธุระ

Abstract

             งานวิจัยนี้นำเสนอผลการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องบดชนิดสองลูกกลิ้งเพื่อลดขนาดถ่านกะลามะพร้าวและเศษไม้ยูคาลิปตัสเพื่อให้ได้ขนาดที่เหมาะสมสำหรับการเป็นเชื้อเพลิง  โดยศึกษาผลของความเร็วรอบของชุดบด (650, 950 และ 1,350 รอบต่อนาที) และระยะห่างระหว่างลูกกลิ้ง (0.3, 0.5 และ 0.7 เซนติเมตร) ได้ถูกนำเสนอ เครื่องบดมีขนาด  (ความกว้าง × ความยาว × ความสูง) เท่ากับ34 .0 ×44.5  × 11.0 เซนติเมตร ใช้ต้นกำลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า 3 ระยะ (phase) จากผลการทดสอบ พบว่า ประสิทธิภาพสูงสุดในการลดขนาดถ่านกะลามะพร้าวและเศษไม้ยูคาลิปตัสมีค่าร้อยละ 82 และ 21 ที่ความเร็วรอบ 650 และ 1,350 รอบต่อนาที ตามลำดับ ขณะที่ค่าประสิทธิภาพของการลดขนาดสูงสุดของถ่านกะลามะพร้าวและเศษไม้ยูคาลิปตัสมีค่าร้อยละ 79 และ 27  ที่ระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งเท่ากับ 0.5 และ 0.3 เซนติเมตร ตามลำดับ ความแตกต่างของประสิทธิภาพในการลดขนาดดังกล่าวเกิดจากลักษณะทางกายภาพของชีวมวล เช่น ความเปราะ ความเหนียวและปริมาณเส้นใยของชนิดชีวมวลที่ใช้ในการทดสอบ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จำรัสศรี, สุกฤตา; ผลจันทร์, สิริกาญจน์; มานะธุระ, คณิต. เครื่องบดชนิดสองลูกกลิ้งสำหรับลดขนาดถ่านกะลามะพร้าวและเศษไม้ยูคาลิปตัส | Double Roller Crusher for Size Reduction of Coconut Shell Charcoals and Eucalyptus Chips. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 8, n. 3, p. 50-59, dec. 2019. ISSN 2286-6558. Available at: <http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jstku/article/view/3502>. Date accessed: 09 july 2020.
Section
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Articles)