การกระจายของยีนดื้อยาปฏิชีวนะจากการเลี้ยงปลานิลในกระชัง คลองท่าสาร-บางปลา ปี 2561 | Dissemination of antibiotic resistance genes in a Nile Tilapia cage culture, 2017

Main Article Content

ศลยา สุขสอาด โสรดา ฮั่วจั่น อดิศร ไชยบาง ภูมิพัฒน์ ทองอยู่ ลักษณา กันทะมา

Abstract

             แบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะเป็นปัญหาในระดับโลก สาเหตุการเพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กับปริมาณยาปฏิชีวนะที่ถูกใช้ดังนั้นจึงมีมาตราการลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นและไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะในปศุสัตว์ที่ใช้ยาปฏิชีวนะจำนวนมากในการป้องกัน  อย่างไรก็ตามไม่มีข้อยืนยันชัดเจนว่าการใช้ในปริมาณเท่าใดและใช้อย่างไรจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาการเพิ่มขึ้นและแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในการศึกษาเชิงประเมินนี้เราต้องการทราบว่าการเลี้ยงปลาในกระชังตามวิธีทั่วไปของเกษตรกรในคลองท่าสาร-บางปลา กำแพงแสน มีผลต่อการส่งเสริมและแพร่กระจายของยีนดื้อยาในคลองหรือไม่ โดยเปรียบเทียบความถี่ของยีนดื้อยาในน้ำ ณ ตำแหน่งต้นน้ำ ในกระชัง และ ท้ายกระชัง แต่ละจุดห่างกันประมาณ 800 เมตร ในเดือน มกราคม 2561 ด้วยวิธีเมตาจีโนมิกซ์ พบว่า ชนิดของยีนดื้อยาที่พบในกระชังปลา แตกต่างจากในตำแหน่งท้ายน้ำและความถี่ของยีนดื้อยาท้ายน้ำมีปริมาณต่ำมาก สันนิษฐานว่าการเลี้ยงปลาในกระชังของเกษตรกรที่ศึกษาไม่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นและแพร่กระจายของยีนดื้อยาในท้ายน้ำเพราะอาจไม่มียาปฏิชีวนะตกค้างในท้ายน้ำและ/หรือระยะเวลา ที่ศึกษาเป็นช่วงที่มีการระบายน้ำลงในคลองท่าสาร-บางปลาในปริมาณสูงขึ้นคือ 36.47 ล้านลูกบาศก์เมตร/เดือน ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาคือ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมตลอดช่วงปีและวิเคราะห์ผลจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในตำแหน่งต่างๆ ของคลอง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สุขสอาด, ศลยา et al. การกระจายของยีนดื้อยาปฏิชีวนะจากการเลี้ยงปลานิลในกระชัง คลองท่าสาร-บางปลา ปี 2561 | Dissemination of antibiotic resistance genes in a Nile Tilapia cage culture, 2017. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 8, n. 3, p. 60-75, dec. 2019. ISSN 2286-6558. Available at: <http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jstku/article/view/3503>. Date accessed: 09 july 2020.
Section
สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา