วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (Journal of Agricultural Science and Management) เพื่อส่งเสริม พัฒนา และยกระดับการผลิตผลงานวิจัย ตลอดจนเพิ่มทางเลือกให้กับบุคลากรวิจัยรุ่นใหม่และนิสิตในการพิจารณาส่งผลงานวิจัยลงตีพิมพ์/ เผยแพร่ โดยผ่านความเห็นและได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานเป็นประสบการณ์เบื้องต้นสำหรับการส่งและเสนอผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์/ เผยแพร่ในระดับที่ผลกระทบ (Impact factor) ที่สูงขึ้นในอนาคต สอดคล้องกับเป้าประสงค์การเสริมสร้างผลงานตีพิมพ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ลิขสิทธิ์ ตามแผนยุทธศาสตร์คณะเกษตร กำแพงแสน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการให้มีคุณภาพ เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

ISSN 2586-9655
ISSN 2697-5378(Online)

Vol 4 No 1 (2021): January-April

Published: 2021-05-25

View All Issues