"วารสารวิทยศาสตร์เกษตรและการจัดการ" เป็นวารสารวิชาการของคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  โดยวารสารเราจะออกราย 4 เดือน (มกราคม พฤษภาคม และกันยายน) ซึ่งจะพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการสาขาเกษตรศาสตร์ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย