Homhual, R., Wongmaneeroj, M., Jamjumrus, S., & Agarum, R. 2021 May 25. การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรพญายอด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ. [Online] 4:1