Homhual, Rongrong, Monthar Wongmaneeroj, Surak Jamjumrus, & Rattana Agarum. " การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรพญายอด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ." วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ [Online], 4.1 (2021): 66-76. Web. 25 Jul. 2021