Homhual, Rongrong, Wongmaneeroj, Monthar, Jamjumrus, Surak, AND Agarum, Rattana. " การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรพญายอด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ" วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ [Online], Volume 4 Number 1 (25 May 2021)