Kongjak, Jutamas, & Angsana - Akarapisan. " การเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคของเส้นกลางใบในพืชสกุลส้มที่ได้รับผลกระทบจาก โรคฮวงลองบิงด้วยเทคนิคการย้อมสี." วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ [Online], 5.1 (2022): 19-26. Web. 2 Dec. 2022