Kongjak, Jutamas, AND Akarapisan, Angsana. " การเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคของเส้นกลางใบในพืชสกุลส้มที่ได้รับผลกระทบจาก โรคฮวงลองบิงด้วยเทคนิคการย้อมสี" วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ [Online], Volume 5 Number 1 (12 April 2022)