การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการอนุรักษ์และจัดการป่าชายเลน กรณีศึกษา โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน หมู่บ้านถ้ำธง ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร Farmers’ Participation in Mangrove Forest Conservation and Management: A Case Study Mangrove Forest Conservation Project Ban Tam Thong at Pak-Klong Sub-district, Pathio District, Chumphon Province

Main Article Content

Yuwadee Jaruek Jirattinart Thungngern Kanungrat Kummanee Panchit Seeniang

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ข้อมูลพื้นฐานบางประการของเกษตรกร 2) การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการอนุรักษ์และจัดการป่าชายเลน และ 3) สภาพปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์และจัดการป่าชายเลน  เก็บข้อมูลจากเกษตรกรพื้นที่ บ้านถ้ำธง ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จำนวน 30 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 46 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยประเด็นการมีส่วนร่วมทั้ง 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย  1) การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับป่าชายเลน (4.31) 2) การมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (4.60) 3) การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการป่าชายเลน (4.53) และ 4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล (4.25) ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ควรส่งเสริมการให้ความรู้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อนำไปสู่การจัดการป่าชายเลนให้เกิดความยั่งยืน


The objectives of this research were to determine 1) the socio-economic condition of the farmers, 2) the farmers’ participation in mangrove forest conservation and management and 3) problems and threats in forest conservation and management. Data collection was obtained by interview schedule from 30 farmers in Mangrove Forest Conservation Project Ban Tam Thong, Pak-Klong Sub-district, Pathio District, Chumphon Province. Descriptive statistics such as frequency, percentage and mean were used to analyze the data. Findings revealed that the majority of respondents were male with average of 46 years old, attained primary school. The process of community participation can be divided 4 processes; 1) The participation in decision making the problems (4.31), 2) The participation in planning process (4.60), 3) The participation with the implementation of the mangrove forest conservation and management (4.53) and 4) The participation in examine and assessment (4.25). The farmers suggested that there should be development by learning activities for the young smart farmers for sustainability mangrove forest conservation and management.

Article Details

How to Cite
JARUEK, Yuwadee et al. การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการอนุรักษ์และจัดการป่าชายเลน กรณีศึกษา โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน หมู่บ้านถ้ำธง ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 30-37, jan. 2021. ISSN 2697-5378. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jasm/article/view/3606>. Date accessed: 17 may 2021.
Section
Articles