การศึกษาระยะความบริบูรณ์ของผลมะพร้าวน้ำหอมภายในทะลายเดียวกัน Study on Maturation Stages of Aromatic Coconut Fruit within the Same Bunch

Main Article Content

Araya Sukdaeng Nopporn Jaroonchon Krisana Krisanapook Wachiraya Imsabai

Abstract

มีคำกล่าวในหมู่ชาวสวนที่ปลูกมะพร้าวว่า “มะพร้าวในทะลายเดียวกัน มีระยะความบริบูรณ์ที่ไม่เท่ากัน”  แต่ยังไม่เคยมีการพิสูจน์  จึงมีสมมติฐานว่าดอกเพศเมียในช่อดอกมะพร้าวทยอยบาน และได้รับการผสมเกสรไม่พร้อมกัน  อาจส่งผลให้มะพร้าวในทะลายเดียวกันมีระยะความบริบูรณ์แตกต่างกัน  ดังนั้นจึงทำการศึกษาถึงระยะความบริบูรณ์ของผลมะพร้าวน้ำหอมที่อยู่ภายในทะลายเดียวกัน โดยเก็บตัวอย่างมะพร้าวน้ำหอมอายุประมาณ 6.5 – 7 เดือน จำนวน 30 ทะลาย บันทึกจำนวนผลต่อทะลาย, น้ำหนักผล, ความหนาของเนื้อมะพร้าว, ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ (TSS), ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ (TA) และ อัตราส่วน TSS/TA ของน้ำมะพร้าว   จากผลการศึกษาพบว่า มะพร้าวน้ำหอมมีจำนวนผลโดยเฉลี่ย 7 - 14 ผลต่อทะลาย น้ำหนักผลเฉลี่ย 1.72 kg และ ความหนาเนื้อเฉลี่ย 0.42 cm ส่วนน้ำมะพร้าวมีปริมาณ TSS เฉลี่ย 7.46 °Brix ปริมาณ TA เฉลี่ย 0.072% และ อัตราส่วน TSS/TA เฉลี่ย 107 ซึ่งผลมะพร้าวในทะลายเดียวกันมีน้ำหนักผล, ความหนาเนื้อ, ปริมาณ TSS, ปริมาณ TA และอัตราส่วน TSS/TA ของน้ำมะพร้าวไม่แตกต่างกันทางสถิติ   จึงสรุปได้ว่าผลมะพร้าวน้ำหอมในทะลายเดียวกันมีระยะความบริบูรณ์ไม่แตกต่างกัน

Article Details

How to Cite
SUKDAENG, Araya et al. การศึกษาระยะความบริบูรณ์ของผลมะพร้าวน้ำหอมภายในทะลายเดียวกัน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 53-62, jan. 2021. ISSN 2697-5378. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jasm/article/view/3758>. Date accessed: 17 may 2021.
Section
Articles