บทบาทนักส่งเสริมการเกษตรต่อการพัฒนาตลาดเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี Roles of Extension Agents in Development of Farmers’ Markets in Lop Buri Province

Main Article Content

Panchit Seeniang Kanungrat Kummanee Jirattinart Thungngern Tachin Srinieng

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาท และความคิดเห็นของนักส่งเสริมการเกษตรต่อตลาดเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ในจังหวัดลพบุรี จำนวน 51 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ผลการวิจัยพบว่า บทบาทในปัจจุบันที่นักส่งเสริมการเกษตรควรทำในการพัฒนา “ตลาดเกษตรกร” คือ การอำนวยความสะดวก โดยการประสานงาน ให้ข้อมูล เพื่อทำให้ตลาดสามารถจัดตั้งขึ้นมาได้ รวมทั้งพัฒนาเกษตรกร และให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเห็นด้วยที่ภาครัฐควรจัดให้มีตลาดเกษตรกร โดยรูปแบบตลาดเกษตรกรควรจัดเป็นตลาดที่เกษตรกรจำหน่ายสินค้ากับผู้บริโภคโดยตรง และกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในระดับเห็นด้วยต่อประโยชน์ของตลาดเกษตรกรที่มีต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และท้องถิ่น อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายบทบาทที่นักส่งเสริมการเกษตรจำเป็นต้องทำเพื่อช่วยพัฒนาตลาดเกษตรกร ดังนั้นจำเป็นที่นักส่งเสริมการเกษตรต้องมีความเข้าใจและได้รับการพัฒนาเพื่อนำไปสู่บทบาทนั้น ๆ นอกจากนี้การบูรณาการบทบาทการทำงานของนักส่งเสริมการเกษตรกับองค์กรอื่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาตลาดเกษตรกร


The objective of this research was to study the roles and opinions of extension agents on farmers’ markets in Lop Buri province. Questionnaire technique was applied for data collection from fifty-one extension agents in Lop Buri province. Descriptive statistics were applied for data analysis. The findings revealed that the current role that the extension agents should play in the development of the “Farmers’ Market” was to facilitate by coordination, providing information to enable the market to be established, including farmer development, and providing information to consumers. The samples agreed that the government should institute a farmers’ market. For organizing the farmers’ markets should be a market where farmers sell products directly to consumers. There were agreed that the farmers’ market was beneficial to farmers, consumers, and local people. However, there were still many roles that extension agents need to do to help develop farmers’ market. Therefore, it was necessary for extension agents to understand and be developed to lead to that role. In addition, integrating the roles of extension agents with other organizations was essential in the development of farmers’ markets.

Article Details

How to Cite
SEENIANG, Panchit et al. บทบาทนักส่งเสริมการเกษตรต่อการพัฒนาตลาดเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 12-21, jan. 2021. ISSN 2697-5378. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jasm/article/view/3889>. Date accessed: 17 may 2021.
Section
Articles