ความคิดเห็นต่อความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยน้ำว้า ของกลุ่มสตรีพัฒนากล้วยน้ำว้าไทย ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี An Opinions of the Members toward Success of Banana Processing Products of Thai Banana Development Group, Thung Samo Sub-district, Phanom Thuan District, Kanchanaburi Province

Main Article Content

Sudarat Pongkeag Wannaporn Sangakochakorn Kanungrat Kummanee Panchit Seeniang

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้าไทย ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยน้ำว้าของกลุ่มสตรีพัฒนากล้วยน้ำว้าไทย ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 23 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยสู่ความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยน้ำว้า ที่มีความสำคัญมากที่สุด คือ การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และการมีตลาดรองรับสินค้า ส่วนปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ที่สำคัญมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเงินทุน ด้านวัตถุดิบ และด้านการตลาด ซึ่งเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุดิบจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี หรือการเพิ่มจากแหล่งภายนอกทั้งในรูปการกู้ยืมเงิน และการสั่งซื้อวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์มีคู่แข่งทางการค้าได้ง่าย ดังนั้นควรพัฒนาการส่งเสริมการขาย และขยายตลาดรองรับสินค้าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดออนไลน์ซึ่งผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย


The objective of this research was to study an opinion of the member toward success of banana processing products of Thai Banana Development group, Thung Samo sub-district, Phanom Thuan district, Kanchanaburi province. Purposive sampling was used. Questionnaire was applied for data collection from 23 samples and in-depth interview was used. Descriptive statistics was applied to data analysis. The findings reveal that the most important opinions on the factors for success in the development of banana processing products that were effective management and having a market to support products. There were 3 important things involved problems, obstacles and solutions which were capital, raw materials and marketing. The working capital and raw materials need to be managed well. Or adding from external sources in the form of loans, and ordering raw materials sufficient for production. However, the product was easily competitive. Therefore, sale promotion and expand the market to support more products should be developed. Especially, the online market that is easily accessible to consumers.

Article Details

How to Cite
PONGKEAG, Sudarat et al. ความคิดเห็นต่อความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยน้ำว้า ของกลุ่มสตรีพัฒนากล้วยน้ำว้าไทย ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 22-29, jan. 2021. ISSN 2697-5378. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jasm/article/view/3890>. Date accessed: 17 may 2021.
Section
Articles