ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไผ่-ตอง ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม Tourists’ Satisfaction towards Agro-tourism Management in Pai Tong, Nong Ngu Lueam Sub-district, Mueang District, Nakhon Pathom Province

Main Article Content

Kwanlada Theethanangkul Kanungrat Kummanee Jirattinart Thungngern Panchit Seeniang

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  1) ข้อมูลพื้นฐานและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไผ่-ตอง 2) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไผ่-ตอง และ 3) ข้อเสนอแนะในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไผ่-ตอง ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไผ่-ตอง จำนวน 60 คน โดยใช้แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวมีอายุเฉลี่ย 37.00 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษามากที่สุด มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครปฐมมากที่สุด การเดินทางมาท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจมากที่สุด โดยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวครั้งนี้เฉลี่ย 2,015.83 บาท นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไผ่-ตองในระดับมากทุกองค์ประกอบ คือ ด้านสิ่งดึงดูดใจ รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านที่พัก และด้านความสามารถในการเข้าถึง ตามลำดับ


The objectives of this research were to determine 1) basic background and behavior of tourists towards agro-tourism management in Pai Tong, 2) tourists’ satisfaction towards agro-tourism management in Pai Tong, and 3) constraints in Pai Tong agro-tourism management. Data collection was obtained by questionnaire from 60 tourists at Pai Tong, Nong Ngu Lueam sub-district, Mueang district, Nakhon Pathom province. Descriptive statistics such as frequency, percentage, mean and standard deviation were used to analyze the data. The results revealed that the average age of tourist was 37 years old. The most of tourists were student and their hometown were Nakhon Pathom province. The main purposes of the tourists were to recreation. Their travelling spending averaged 2,015.83 baht. The satisfaction of tourists towards agro-tourism management in Pai Tong found that all items were at high level with the attraction, activities, accommodations, and accessibility, respectively.

Article Details

How to Cite
THEETHANANGKUL, Kwanlada et al. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไผ่-ตอง ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 38-45, jan. 2021. ISSN 2697-5378. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jasm/article/view/3894>. Date accessed: 17 may 2021.
Section
Articles