การประมาณค่าน้ำหนักของกระบือปลักด้วยความยาวรอบอก Estimation of Body Weight of Swamp Buffaloes by Heart Girth Measurements

Main Article Content

Taweeporn Raungprim Wisut Maitreejet Sutisa Majarune Nachai Sarataphan

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวรอบอกกับน้ำหนักตัวกระบือปลักสำหรับประมาณค่าน้ำหนักด้วยความยาวรอบอกโดยทำการศึกษาในกระบือปลักของ ฟาร์มโคเนื้อและกระบือ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จำแนกเป็นเพศผู้ 41 ตัว มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 8 ปี เพศเมีย 131 ตัว มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 16 ปี รวมกระบือทั้งหมดจำนวน 172 ตัว และจำนวนข้อมูลทั้งหมด 517 ข้อมูล  ทำการเก็บข้อมูลความยาวรอบอก (Heart girth) มีหน่วยเป็นเซนติเมตร กับน้ำหนัก (Body weight) มีหน่วยเป็นกิโลกรัม ผลการศึกษาพบว่า ความยาวรอบอกกับน้ำหนักตัวมีความสัมพันธ์กันสูงทั้งเพศผู้ (r = 0.9506) เพศเมีย  (r = 0.9627) และคละเพศ (r = 0.9561) โดยมีรูปแบบสมการถดถอยแบบควาดราติคโพลีโนเมียล (Quadratic polynomial) มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) สูงสุด (0.9880) มากกว่ารูปแบบอื่นในเพศผู้  ส่วนในเพศเมียและคละเพศมีรูปแบบสมการถดถอยแบบยกกำลัง (Power) มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) สูงสุด (0.9870 และ 0.9790) มากกว่ารูปแบบอื่น อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบค่าเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำน้ำหนักจากการคำนวณจากสมการถดถอยรูปแบบ Power, Exponential และ Quadratic polynomial กับน้ำหนักจากการชั่งพบว่ามีค่าเท่ากับ 83.41, 96.23 และ 98.91 ตามลำดับ ดังนั้น จึงเลือกสมการถดถอยรูปแบบ Quadratic polynomial (y = 0.0228x2 - 2.7061x + 108.62) เหมาะสมนำไปจัดทำสายวัดรอบอก (Girth tape) เพื่อประมาณค่าน้ำหนักกระบือปลักที่ใกล้เคียง  อันจะเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์สายวัดประมาณค่าน้ำหนักในกรณีที่ไม่มีเครื่องชั่งน้ำหนัก


The objective of this study was to select regression models of relationship between heart girth (HG) and body weight (BW) of swamp buffaloes for predicting BW from HG.  The animals used in this study  were belonged to Department of Animal Science, Faculty of Agriculture at Kampaeng Saen, Kasetsart  University, Kampaeng Saen Campus.  A total of 172 animals were 41 male new born to 8 year old and 131 female new born to16 year old. A total of 517 data of heart girth measurement (cm) and body weight (kg) were analyzed for the relationships. The result revealed that there were high correlation between HG and BW in male (0.9506), female (0.9627) and both sex (0.9663). The highest coefficient of determination (R2) in quadratic polynomial regression models were found for male (0.9880), in power regression model for female (0.9870) and both sex (0.9790). However, comparison of percent accuracy of predicted and real body weight in power, exponential and quadratic polynomial regression equation were 84.15, 96.23 and 98.81 %, respectively. Finally, quadratic polynomial regression equation (y = 0.0228x2 – 2.7061x + 108.62) was selected to produce girth tape for  body weight estimation from heart girth in swamp buffaloes. The girth tape would be useful to estimate body weight in smallholder farm without weighting balance.

Article Details

How to Cite
RAUNGPRIM, Taweeporn et al. การประมาณค่าน้ำหนักของกระบือปลักด้วยความยาวรอบอก. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 6-11, jan. 2021. ISSN 2697-5378. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jasm/article/view/3897>. Date accessed: 17 may 2021.
Section
Articles