ชนิดของเพลี้ยไฟในกุหลาบและการควบคุมโดยใช้สารสกัดจากพืช SPECIES DIVERSITY OF ROSE THRIPS AND THEIR CONTROL BY PLANT EXTRACTS

Main Article Content

Nisa Klaingklow Pabhop Sinchayakul Wichai Sorapongpaisal Araya, Bunsak

Abstract

เพลี้ยไฟที่ลงทำลายกุหลาบมีหลายชนิดโดยแต่ละชนิดมีความสำคัญแตกต่างไปตามสภาพพื้นที่ ในการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำแนกชนิดของเพลี้ยไฟที่ลงทำลายกุหลาบและศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากพืช 10 ชนิด คือ บอระเพ็ด ว่านน้ำ ยาสูบ มะคำดีควาย สาบเสือ ผกากรอง หางไหล ยูคาลิปตัส สะเดา และหนอนตายหยาก เพื่อการควบคุมเพลี้ยไฟในกุหลาบ ดำเนินการในพื้นที่แปลงกุหลาบอินทรีย์ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผลการทดลองพบว่าชนิดของเพลี้ยที่ลงทำลายกุหลาบมี 3 ชนิด คือเพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวาย (Thrips hawaiiensis) เพลี้ยไฟฝ้าย (Thrips palmi) และเพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) โดยมีสัดส่วน เท่ากับ 79:12:9 ผลการทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชทั้ง 10 ชนิด พบว่า สารสกัดยาสูบ มีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยไฟได้ดีที่สุด รองลงมาคือ หนอนตายหยาก และว่านน้ำ และสารมีประสิทธิภาพในการควบคุมได้นาน 3 วัน


Thrips infesting roses are composed of many species and the significance of each species is varied depended on the conditions of the growing areas. The objectives of this research were to identify rose thrips species and to study on the efficacy of plant extracts from heart-leaved moonseed (Tinospora sp.), mytle grass (Acorus sp.), tobacco (Nicotiana sp.), soap nut tree (Sapindus sp.), Siam weed (Chromolaena sp.), cloth of gold (Lantana sp.), derris (Derris sp.), eucalyptus (Eucalyptus sp.), neem (Azadirachta sp.) and stemona (Stemona sp.) to control those rose thrips. The research was conducted at the organic rose planting site in Klangdong subdistrict, Pakchong district, Nakhon Rachasima province. The result revealed that the total of 3 species of thrips; Thrips hawaiiensis, Thrips palmi and Scirtothrips dorsalis were found at the ratio of 79:12:9. The highest efficacy to control rose thrips was the extracts of tobacco (Nicotiana sp.) followed by mytle grass (Acorus sp.) which stemona (Stemona sp.) and prolonged the control up to 3 days.

Article Details

How to Cite
KLAINGKLOW, Nisa et al. ชนิดของเพลี้ยไฟในกุหลาบและการควบคุมโดยใช้สารสกัดจากพืช. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 78-89, jan. 2021. ISSN 2697-5378. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jasm/article/view/4054>. Date accessed: 18 may 2021.
Section
Articles