อิทธิพลของอัตราปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตทางลำต้นและรากของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในไรโซตรอน Effects of Chemical Fertilizer Rates on Shoot and Root Growth of Corn in Rhizotron

Main Article Content

Tiwa Pakoktom Norasat Phatyai Wipawee Juykeawpanao Manika Yamsook Nongpat Chaichana

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของลำต้นและรากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในไรโซตรอน และเพื่อศึกษาการตอบสนองของรากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมื่อได้รับปุ๋ยเคมีอัตราที่แตกต่างกัน วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 3 ซ้ำ และ 4 สิ่งทดลอง ประกอบด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 0, 25, 50 และ 75 กก./ไร่ บันทึกความยาวรากทั้งหมดและขนาดรากในพื้นที่ที่กำหนด (root projected area) ด้วยกล้องถ่ายรูป วิเคราะห์ภาพถ่ายของรากด้วยโปรแกรม WinRhizo ผลการทดลองพบว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ได้รับปุ๋ยรองพื้น มีค่าความสูงของต้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น ค่าความเขียวใบ และขนาดใบ น้อยกว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับปุ๋ยรองพื้นสูตร 16-20-0 อัตราอื่น ส่วนความยาวราก และ root projected area มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีอายุเพิ่มขึ้น และมีค่าสูงสุดเมื่ออายุ 70 วันหลังปลูก ความยาวราก และ root projected area ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับปุ๋ยรองพื้นสูตร 16-20-0 อัตรา 0 กก./ไร่ แตกต่างจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับปุ๋ยรองพื้นสูตร 16-20-0 อัตรา 25, 50 และ 75 กก./ไร่ โดยที่เมื่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อายุ 70 วันหลังปลูก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับปุ๋ยรองพื้นสูตร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร่ มีความยาวรากทั้งหมดมากที่สุดเมื่อเทียบกับอัตราอื่นๆ โดยมีค่าเท่ากับ 7,936 ซม. ส่วน root projected area  มีค่าเท่ากับ 867 ซม.2 นอกจากนั้นยังพบว่าผลผลิตต่อต้นของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับปุ๋ยรองพื้นสูตร 16-20-0 อัตรา 0 กก./ไร่ มีค่าน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับอัตราอื่นๆ และพบว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับปุ๋ยรองพื้นสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กก./ไร่ มีผลผลิตต่อต้นสูงที่สุด การใช้เทคนิคไรโซตรอนศึกษาการเจริญเติบโตของรากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สามารถติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของรากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดฤดูปลูกโดยไม่ทำให้ตัวอย่างพืชเสียหาย และสามารถนำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาประเมินผลจากอิทธิพลของอัตราปุ๋ยเคมีในการศึกษาในครั้งนี้ได้


The objectives of this study were to study the growth of stem and root of corn by using Rhizontron technique and study the effects of fertilizer application on corn root growth and development. The experiment was arranged in a Completely Randomized Design (CRD) consisting of 4 treatments with 3 replications. The four treatments were chemical fertilizer (16-20-0) at the rate of 0, 25, 50 and 75 kg/rai applied at planting date. The growth and development of corn root during the study were captured on Rhizotron by camera and analyzed the total root length and projected area by using WinRhizo program. The results indicated that the corn with no fertilizer application gave the lowest value for plant height, stalk diameter, leaf greenness and leaf area, when compared with other rates. The growth of root showed that the corn root length and projected area were gradually increased after planting and reached the highest at 70 days after planting (DAP). Moreover, the growth of corn root that the application of fertilizer (16-20-0) at the rate 0 kg/rai showed lowest when compared with other rates. The highest was the application rate at 75 kg/rai and this rate produced the total root length of 7,936 cm and projected area was 867 cm2. Futuremore, the application of fertilizer (16-20-0) at the rate of 0 kg/rai resulted in the lowest yield per plant. The highest yield per plant obtained with the application of fertilizer (16-20-0) at the rate of 25 kg/rai. In addition, the Rhizotron technique performs suitably through the season without damaging the plant samples when the growth of corn root system response to fertilizer application is considered

Article Details

How to Cite
PAKOKTOM, Tiwa et al. อิทธิพลของอัตราปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตทางลำต้นและรากของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในไรโซตรอน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 29-39, may 2021. ISSN 2697-5378. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jasm/article/view/4055>. Date accessed: 20 june 2021.
Section
Articles