การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเห็ด ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดอินทรีย์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม Mushroom Juice Product Development of Organic Mushroom Community Enterprise, Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province

Main Article Content

Cherdpong Kheerajit Rapee Dokmaithes Dokmaithes

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์              น้ำเห็ดของวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดอินทรีย์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2) ศึกษาผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการแปรรูป และการควบคุมมาตรฐานสินค้าน้ำเห็ด 3) ศึกษาผลการทดสอบชิมผลิตภัณฑ์น้ำเห็ดกับผู้บริโภค ทำการเก็บข้อมูลโดยการประชุมกลุ่มย่อยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จำนวน 39 คน เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก่อนนำองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกร จำนวน 45 คน จากนั้นจึงทำการเก็บข้อมูลความคิดเห็นของเกษตรกร และทำการทดสอบชิมผลิตภัณฑ์น้ำเห็ดกับผู้บริโภค จำนวน 120 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) เกษตรกรมีปัญหาในเรื่องของระยะเวลาในการเก็บรักษา และความต้องการ ที่จะยกระดับสินค้าเพื่อให้ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร รวมไปถึงองค์ความรู้ในเรื่องของการแปรรูปน้ำเห็ดทั้งในเรื่องของมาตรฐานรสชาติ อุณหภูมิที่เหมาะสมในการต้ม ระยะเวลาในการต้ม รวมไปถึงวิธีการในการฆ่าเชื้อ และการบรรจุขวด 2) ผลการประเมินการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเห็ด สรุปได้ว่า เกษตรกรทั้งหมดเห็นว่าการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีประโยชน์ สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์น้ำเห็ดให้มีมาตรฐาน และช่วยแก้ปัญหาในเรื่องระยะเวลาในการเก็บรักษาได้ ในส่วนของความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการฝึกอบรม พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ผลการทดสอบชิมผลิตภัณฑ์น้ำเห็ด พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความชอบน้ำเห็ด สำหรับปัจจัยที่ทำให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำเห็ด พบว่า ผู้บริโภคให้ความสำคัญในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุด สำหรับผลการทดสอบชิม พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อรสชาติมากที่สุด รองลงมาคือ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และสี ตามลำดับ


This research intended 1) to survey and need analysis develop requirement on the mushroom drink of the mushroom community enterprise in Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province,                 2) to study the outcome of the knowledge transfer on mushroom drink processing and its standard controlling and 3) to assess the consumers’ sensory test of mushroom drink. Data were collected from 39 farmers who are the members of mushroom community enterprise by focus group discussion. The   discussion focused on product development guidelines prior to knowledge transfer to 45 farmers who participated in the training. The farmers’ opinion was collected.  For mushroom drink sensory test, the data were collected from 120 consumers by convenience sampling. The results could be summarized as follows: 1) farmers had problem issues regarding to the storage period and requirements for commodity enhancement in order to achieve the agricultural product standardization including the knowledge of mushroom drink processing, flavor standard, proper boiling temperature, boiling duration, sterilization practices and packaging. 2) An assessment of knowledge transfers of mushroom drink development showed that all farmers agreed that this activity was beneficial. Further, it could improve the value added on the mushroom drink to achieve the standard. Moreover, the problem of the storage period could be resolved. Meantime, according to the farmer's satisfaction on the training, the farmers were satisfied with the training at the highest level in overall.  3) The result of sensory test pointed that consumers were satisfied with the taste of the mushroom drink. The factor of buying choice reported that consumers concerned in nutrition in the mushroom drink the most. In the sensory test findings, consumers were satisfied with the taste followed by the texture, smell flavor, and color, respectively

Article Details

How to Cite
KHEERAJIT, Cherdpong; DOKMAITHES, Rapee Dokmaithes. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเห็ด ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดอินทรีย์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 40-48, may 2021. ISSN 2697-5378. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jasm/article/view/4197>. Date accessed: 20 june 2021.
Section
Articles